megaticaret.com

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.  ile üye arasında olup,  www.megaticaret.com portalına üye olurken "Üye"nin '' üye ol '' sayfasında ki üyelik formunu doldurarak elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

2. Tanımlar

"Üye": www.megaticaret.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Portal": www.megaticaret.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"megaticaret.com üyelik hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ne  talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.  Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Portal" da yer alacak ilan/lar.

Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " firması tarafından ortaya konulan uygulamalar. "megaticaret.com", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme  "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından tespit edilmesi veya " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in ticari kararları veya “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in kendi iradesi ile verilecektir.

4.4  megaticaret.com üyesi olmak isteyen site ziyaretçileri üyelik formundaki cep telefonu numaralarına gönderilecek sms onay kodunu almayı ve daha sonraki site ile ilgili  sms yoluyla yapılacak tüm bilgilendirmeleri almayı kabul edeceklerini önceden beyan ederler.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.”a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Alıcı” ve “Satıcı” üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.”ne bildirilmesi halinde “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla  megaticaret.com   Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Üye"ler tarafından megaticaret.com a  iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye"ler, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "MEGATİCARET.COM ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “MEGATİCARET.COM ARA YÜZÜ”NÜ kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “MEGATİCARET.COM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "MEGATİCARET.COM VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. "MEGATİCARET.COM VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11 Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti., satıcı üye e-ticaret ile ürününü sattığında her ürün satışından, megaticaret.com hizmet bedeli dışında kalan meblağı,  alıcı üye ürünü onayladıktan sonra sistemde kayıtlı olan iban numarasına onay tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yapacağını kabul ve beyan eder. Satıcı belirlediği kargo süresi içerisinde takip edilebilir bir kargo bilgisini sisteme girmek zorundadır. Ürün alıcıya ulaştıktan sonra, ürünü inceleyip onay verirse, alıcının yapmış olduğu  ödeme megaticaret.com havuz hesabından satıcının hesabına aktarılır. Satıcının belirtmiş olduğu nitelikler dahilinde bir ürünün alıcıya ulaştığından emin olmak için alıcı kargo görevlisinin yanında  ürünü inceleyeceğini kabul ve beyan eder eğer belirtilen özellikler dışında bir ürün alıcıya ulaşmışsa, kargo görevlisine bir tutanak tutturarak ürünü satıcıya iade edeceğini ve alıcı paneline giriş yaptıktan sonra üyelik işlemlerim menüsü altında aldıklarım sayfasından ürünü onaylamadığını işaretleyecektir, bu işlemlerden sonra megaticaret.com havuz hesabında bekleyen para alıcıya iade edilecektir. Alıcı ürünü kargo görevlisinden aldıktan sonra paneline girip ürünü onaylama işlemini 7 gün içinde yapacaktır bu onay süresinin aşılması durumunda alıcı  8. gün otomatik olarak ürünün alımını onaylamış olur. Bu sebeple alıcı bu durumları gözönünde bulunduracak ve onay süresini takip ederek ilgili süre içerisinde onaylama veya reddetme işlemini gerçekleştirecektir. Eğer ürün alıcıya 6 gün geçmesine rağmen hala ulaşmamışssa  7. gün megaticaret.com havuz hesabında bekleyen parasını iade alabilir.  

5.1.12. Üyeler, üye ol sayfasında güncel gsm numaralarını yazacaklarını kabul ve beyan ederler.

5.1.13. Üye faturasını kargo ile almak istediği takdirde ilgili yerden işaretlemesini  yapacak ve fatura kargo bedelinin faturasına yansıyacağını kabul edecektir.

5.1.14.  Üye, megaticaret.com' da ki dijital mağazasının yıllık aidatını ödediği sürece, sabahtech ücretsiz web web sitesi, ücretsiz alan adı ve ücretsiz 100 MB hosting alanı hizmetinden yıllık aidat almayacaktır.

5.2. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti." tarafından yapabilir. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ' in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 

 

6. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

"MEGATİCARET.COM" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "MEGATİCARET.COM Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "SİTE" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması için bir sürecin sağlanması’dır.

6.1. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " İlan Hizmetleri

6.1.1. "Üye", "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" üzerinden " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve MEGATİCARET.COM Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "İlan Program"ları "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Üye" tarafından "MEGATİCARET.COM Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı"na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Üye" tarafından "İlan Program"larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları “Portal”ın "İlan Program"larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.4. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “MEGATİCARET.COM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye", "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye", "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan sitede yardım menüsü altında ki yasaklı ürünler listesinde ki ürünlerin tanıtımının, reklamının ve pazarlanmasının yasak olduğunu kabul ve beyan eder. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Programın"da " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini "İlan Program"ında belirtildiği şekilde " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. Üye, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesabı" açtığının, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından tespit edilmesi halinde, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.  "'in, bu kişinin tüm "MEGATİCARET.COM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.1.14 Video çekimleri Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. in belirleyeceği gün ya da günlerde yapılacaktır ve üye çekim gününde çekimi yapılacak vasıtasını, gayrimenkulünü ya da firmasını çekime hazırlamakla yükümlüdür, her ne sebeple olursa olsun o gün çekim yapılamadığı takdirde, üye bir sonra ki çekim tarihini beklemeyi taahüt eder.Bu çekim tehir tarihinin en fazla 7 gün olacağını Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. taahüt eder. Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. prodüksiyonu yaptıktan sonra en geç 7 gün içinde ilan sahibinin sitesinde videosunu yayınlamakla yükümlüdür, bu yapılmadığı takdirde Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. prodüksiyon bedelini geri öder ve videoyu ücretsiz bir şekilde yayına vermeyi taahüt eder.Hizmeti alan ödemeyi yaptıktan sonra Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. müşteri hizmetleri tarafından aranacak ve Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. in belirlediği günde ki çekim için randevu saati alınacaktır, randevu alındıktan sonra para iadasi yapılmayacağını hizmeti alan kabul ve beyan eder. Para iadesini randevu alınmadan önce ya da randevu esnasında talep edebilir. Randevu alındıktan sonra, çekim esnasında ya da çekim sonrasında hiçbir suretle para iadesi yapılmaz.  Üye; Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. personeli tarafından hazırlanan emlak, vasıta ya da firma videosunun 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde fikri  mülkiyet haklarının Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.' e ait olduğunu videoyu elektronik depolama araçları aracılığı ile çoğaltıp dağıtmayacağını, başka web sitelerinde ya da televizyonlarda megaticaret.com sitesinden indirip kullanmayacağını kabul ve beyan eder.  Bu videoların telif haklarının Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.' e aittir ve  izinsiz kullanımları yasaktır.  İzinsiz kullanılmasının ve çoğlatılmasının tespitinde 5846 sayılı kanun uyarınca yasal işlem yapılacağını kabul ve beyan eder.  Üye, Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti.' in video için belirleyeceği fiyatı  ödemesi durumunda telif hakkını alacak ve talep ettiği şekilde kulanabilecektir. Video için yapılan ödeme çekim, yapım, seslendirme ve metin yazmından oluşmaktadır, megaticaret.com sitesinde belirtilen fiyata  megaticaret.om sitesinde gösterilmeside dahildir.

6.1.15. megaticaret.com, personeli tarafından yapilan tüm sayfalarin google da ilk sayfa da gelmesini, google algoritmasının aşırı karışık bir algoritma olmasından dolayı, garanti etmez. Bazi sayfalar google da ilk sayfada listelenebilirken bazilari da diğer sayfalarda listelenebilir.

6.1.16. Sanal magaza ücreti, yıllık aidatlar şeklinde ödenirken sayfa yapımı için, işçilik maliyetinden dolayı, tek seferlik bir ödeme yapılır.

7. İlan Verilmesi, listelenmesi Yasaklı Ürünler ve Hizmetler

7.1. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin  listelenmesi " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere SİTEDE YARDIM MENÜSÜ ALTINDA Kİ YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİNDE belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrafta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin  ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda ilanının verilmesi ve bu durumun " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " tarafından tespit edilmesi halinde " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " ilgili yasaklı ürün ve hizmetin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmetin ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " ın şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal" da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Ücretlendirme

" Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", işbu sözleşme kapsamında  HİZMETLERİN ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

" Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

9. Diğer Hükümler

 

9.1. Sözleşme Değişiklikleri

" Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.4. "MEGATİCARET.COM" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "MEGATİCARET.COM"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," Sabahtech bilgi teknolojileri san. tic. ltd. şti. " I yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan TÜM MADDELER (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

10. Tüketici Cayma Bildirim Formu

E-ticaret ürünlerinde alıcı tüketici hakları gereği yasal süre içerisinde cayma hakkını kullanabilir ve alıcı, satıcıya aşağıdaki formu doldurup satıcıya ulaştırmasıyla malı iade edip satıcıdan parasını talep edebilir.

Tüketici Cayma Bildirim Formunu Görmek İçin Lütfen Tıklayınız.

 

 

  • Kurumsal
  • Hizmetlerimiz
  • Gizlilik ve Kullanım
  • Bizi Takip Edin
megaticaret.com'da Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik, Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.
Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından megaticaret.com Hiçbir Şekilde Sorumlu Değildir. Sorularınız İçin İlan Sahibi İle İrtibata Geçebilirsiniz.